L’Observatori dels DigiCanvis

Promoció i difusió de projectes de transformació digital que funcionen a escala local i són inspiradors per a les administracions locals catalanes.

L’objectiu és proporcionar referents als ajuntaments i ens locals catalans que van més endarrerits en el procés de transformació digital. A més de posar en valor la bona feina de les administracions locals capdavanteres.

Per què un observatori?

Actualment hi ha ajuntaments que implanten projectes de transformació digital amb èxit; no obstant això, altres ho intenten sense reeixir i molts ni tan sols han començat la transformació ja sigui per por al canvi, manca de coneixements o bé de recursos.

Tot i que hi ha un munt de plataformes i bancs de bones pràctiques on les administracions locals poden consultar informació d’iniciatives destacades, no és fàcil trobar projectes de transformació digital que donin resposta als mateixos reptes que enfronten, amb resultats provats i replicables.

Per donar resposta a aquesta necessitat, hem creat l’Observatori dels DigiCanvis, on es persones que impulsen iniciatives de transformació i millora de les administracions públiques poden trobar informació i contactes sobre projectes que s’hagin dut a terme en condicions i a escala similars.

Quins projectes publiquem?

Els projectes documentats a l’Observatori són solucions innovadores i bones pràctiques implantades amb èxit a nivell local, per tal que els ajuntaments i ens locals catalans les puguin valorar, adaptar i implementar minimitzant el risc de fracàs i amb el consegüent estalvi de recursos.

Per tant, els projectes de transformació digital poden ser:

 • Bones pràctiques: es tracta de solucions consolidades, amb resultats mesurables i que es poden reutilitzar i replicar de forma massiva per altres administracions locals.
 • Iniciatives innovadores: es tracta de solucions innovadores en el sector públic local amb resultats provats, tot i que només les poden replicar organitzacions madures o avançades.

Quina informació presentem?

Cada projecte de transformació digital té una fitxa estructurada que presenta de forma senzilla i entenedora tota la informació necessària per poder replicar el projecte.

Ens centrem en aspectes com:

 • El valor principal que aporta el projecte.
 • Quin problema resol i quina és la solució proposada.
 • Una descripció que identifica els aspectes tecnològics, jurídics i organitzatius a tenir en compte.
 • Els costos econòmics.
 • Els indicadors d’èxit de la solució.
 • Les barreres i dificultats que poden posar en perill l’èxit del projecte i com superar-les.
 • Els elements clau en la gestió del canvi.

Tecnologies emprades

L’Observatori dels DigiCanvis proporciona diferents solucions de negoci que són bones pràctiques o iniciatives innovadores, però no recomana solucions tecnològiques concretes. L’Administració responsable de la implantació de cada projecte és qui decideix la tecnologia concreta emprada, que s’indica a l’apartat de Tecnologia de cada fitxa.

Metodologia

Per a l’elaboració de les fitxes de l’Observatori, seguim una metodologia col·laborativa:

 • Identifiquem els projectes de transformació digital que poden ser inclosos a l’Observatori en congressos, notícies, xarxes socials i altres observatoris existents.
 • Elaborem la fitxa detallada del projecte a partir de la informació disponible a Internet.
 • Fem una entrevista amb les persones responsables del projecte per completar i validar la fitxa.

Com classifiquem els projectes?

Per àmbits d'actuació

Drets i capacitacions digitals
Promouen els drets fonamentals i els valors democràtics en l’esfera digital o fomenten l’apoderament i l’alfabetització digital.

Govern obert
Potencien la inclusió i la participació socials.

Confiança i seguretat
Reforcen la confiança a través de la seguretat en l’esfera digital.

Governs basats en dades
Promouen l’ús d’estàndards oberts, el programari de fonts obertes i la reutilització de dades i eines.

Serveis centrats en les persones
Utilitzen sistemes d’Intel·ligència Artificial centrats en les persones, ètics, inclusius i sense biaixos.

Canvi cultural i sostenibilitat
Fomenten la resiliència i la sostenibilitat.

Per nivell de maduresa digital*

Nivel digital

Digital
Nivell inicial

Obert

Obert
Nivell de desenvolupament (transparència, participació ciutadania i economia de dades).

Personalitzat i proactiu

Personalitzat i proactiu
Nivell definit (centrat en dades).

Avaluació i rendiment de comptes

Avaluació i rendiment de comptes
Nivell gestionat (totalment digital).

Intel·ligent

Intel·ligent
Nivell d’optimització (intel·ligent).

(*) Aquests nivells de maduresa es basen en els 5 nivells de maduresa d’un govern digital definits per Gartner, que són els que utilitza la UE com a marc teòric per analitzar diferents projectes de transformació digital en l’informe Referència del Govern Digital – Estudi sobre la Transformació del Govern Digital (2018).

Agraïments

El concepte de DigiCanvis és una idea original de l’Anna Brunsó a qui volem donar les gràcies per compartir-lo. També agraïm la col·laboració de les administracions participants a l’Observatori amb la difusió de les seves propostes.