Servei de rellotges de teleassistència avançada

Iniciativa innovadora

Ajuntament d’Aitona

Sofia Alcaraz i Eva Camí

Nivell de maduresa

Què mesurem?
1
2
3
4
5
Digital Obert Personalitzat i proactiu Avaluació i rendiment de comptes Intel·ligent
Aposta preventiva per a l’envelliment actiu de la ciutadania amb un model assistencial inclusiu i de col·laboració familiar.

Problema

El model actual de teleassistència està basat en tecnologies que no s'han adaptat a les noves necessitats de la població. El tradicional botó vermell/penjoll, que és dels anys 90, no permet donar resposta al repte actual de l'envelliment, on la tendència és estar a casa el màxim de temps possible, amb un alt risc d’aïllament i major vulnerabilitat. Davant d’aquesta situació, no hi ha prou recursos humans i econòmics per absorbir la demanda d’assistència social i necessitats actuals.

Solució

La solució és un nou servei assistencial basat en un rellotge de teleassistència avançada, que permet a les persones usuàries poder alertar algun familiar i parlar-hi, si tenen alguna incidència o es troben malament, a través del rellotge amb mans lliures. El dispositiu també hi contacta en cas de detectar una situació de risc, de forma completament automatitzada, mitjançant un sistema de sensors de seguiment de l’activitat i la salut.

Usuaris finals

Persones majors de 65 anys empadronades al municipi.

Tecnologia

 • Plataforma web al núvol (servidors Amazon AWS zona EU WEST-1).
 • Machine Learning, NLP i RPA.

Estat

Implantat. El sistema està en funcionament des d’agost de 2021.

twitter icon LinkedIn icon

Descripció

L’Ajuntament d’Aitona presta un servei de teleassistència avançada basat en un rellotge que funciona de forma autònoma amb la seva pròpia targeta de veu i dades. És un dispositiu de protecció les 24 hores a qualsevol lloc, que connecta la persona que el porta amb el seu entorn proper. La finalitat del servei és ajudar les persones grans, amb discapacitat o dependència, perquè puguin viure al seu domicili amb seguretat i reduint el risc d'aïllament.

Les funcions principals del rellotge de teleassistència són:

 • Detecció de caigudes i inactivitat inusual. El dispositiu mesura l’activitat de la persona usuària i és capaç de detectar caigudes, inactivitat inusual, desorientació per gent amb deteriorament cognitiu o Alzheimer, entre altres incidències que pugui patir la persona, activant el sistema d’alarma.
 • Supervisió de l'estat de salut. Mitjançant sensors de salut, el rellotge supervisa pols, tensió arterial i saturació d’oxigen de forma periòdica les 24 hores.
 • Localitzador en exteriors i interiors. Mitjançant GPS i wifi permet la visualització del recorregut, avís d’arribada a llocs habituals i zona de seguretat amb avís de trucada telefònica si es perd.
 • Centraleta automàtica 24 hores. Davant una alarma, el sistema està completament automatitzat i activa un protocol de trucada als familiars per localitzar al primer familiar disponible en menys de 24 segons de mitjana, i permet que la persona usuària parli amb el seu familiar a través del rellotge amb mans lliures.

El procediment per activar aquest servei és el següent:

 • Identificació d'usuaris/àries. S’identifiquen les persones usuàries potencials per fer servir la tecnologia. En una primera fase, l’Ajuntament d’Aitona té 40 usuaris i usuàries del servei, més grans de 70 anys i que viuen soles o en parella però sense fills.
 • Alta d’usuaris/àries. Les persones usuàries del servei i el seu cercle proper es donen d’alta a la plataforma.
  Les persones usuàries portadores del rellotge hauran de donar el consentiment per al tractament i la comunicació de dades a tercers per poder accedir al servei (dades de caràcter personal, d’activitat física, de salut i de geolocalització), de manera que el prestador del servei tecnològic, els familiars o personal d’operacions de la plataforma puguin tenir accés amb la finalitat exclusiva d’explotar el servei.
 • Entrega de dispositius. S’efectua l’entrega dels dispositius i assignació a cada família.
 • Seguiment. Es fa un seguiment de l’adherència al dispositiu i acompanyament a la família al cap d’un dia i al cap de 2 setmanes, quan es verifica l’ús correcte, es resolen possibles dubtes d’ús, etc.

Aspectes jurídics

 • La solució compleix amb el RGPD, que exigeix la cessió i consentiment d'ús de les dades de les persones usuàries del servei, indicades a la Descripció detallada.

Aspectes tecnològics

 • Els dispositius se sotmeten a un pla de proves previ abans de la distribució (verificació de l’àudio altaveu i micròfon, la connectivitat de dades, l’acceleròmetre, la càrrega i la pantalla).
 • Posteriorment, es verifica amb les persones usuàries el correcte funcionament dels dispositius (connexió del dispositiu a la plataforma, nivell de la cobertura mòbil i simulació d’una emergència sos, recepció correcta a la plataforma i verificació àudio).
 • Per a un correcte funcionament, és recomanable un nivell de la cobertura mòbil del dispositiu entre el 25% i el 100%.
 • El sistema disposa d’una app, que permet als familiars fer el seguiment del dia a dia i rebre notificacions.

Aspectes organitzatius

 • Es realitza una formació prèvia al personal de Serveis socials, en aquest cas la persona responsable del servei, sobre el funcionament del dispositiu.
 • El personal de Serveis socials actua com a primer nivell d’assistència dels rellotges quan hi ha alguna incidència (per exemple, canvi d’alguna peça) i disposen de material de recanvi dels dispositius. En funció del nombre d’usuaris, aquesta assistència podria requerir la implicació d’altres departaments municipals com el Servei d’Informàtica.

Actors i col·laboradors

Els actors clau i col·laboradors, tant públics com privats, que han estat indispensables per aconseguir dur a terme el projecte són:

 • Centre Municipal de Serveis d’Aitona, prestador del servei d’assistència social.
 • Diputació de Lleida, administració que ha subvencionat el projecte.
 • SeniorDomo, empresa proveïdora dels rellotges de teleassistència.

Beneficis i impactes

Per a l’Ajuntament

 • Millora de l’eficàcia i l’eficiència. L’automatització del sistema permet que els mateixos familiars puguin parlar amb la persona usuària davant d’una emergència i també és capaç de detectar si l’alerta ha estat atesa o, en cas contrari, avisar els serveis socials perquè actuïn en conseqüència.
 • Estalvi de costos. El servei aporta una solució de protecció preventiva, amb tecnologia avançada i assequible, que fa sostenible el sistema en combinació amb les persones.
 • Millora de la qualitat del servei. Es tracta d’un dispositiu intel·ligent i proactiu, mentre que el tradicional botó de teleassistència és un sistema reactiu.

Per a la ciutadania

 • Millora del benestar de les persones. La resposta ràpida i automàtica davant de determinades situacions dona seguretat a les persones usuàries i tranquil·litat a les persones cuidadores i familiars, les vint-i-quatre hores del dia els set dies de la setmana.
 • Major autonomia personal. El dispositiu permet cobrir una determinada eventualitat, perquè és una eina útil a l'hora de monitoritzar determinades activitats de dependència de les persones usuàries, fomentant i reforçant la seva autonomia a la llar.
 • Servei accessible. És un model de teleassistència inclusiu on participa la família i que trenca amb la bretxa digital perquè és molt fàcil de fer servir i ho porta gent des dels 60 fins als 100 anys.
 • Estalvi de costos. És un servei gratuït per a la persona usuària.

Costos

Les despeses associades a la implantació de la solució són:

Preu unitari de la solució: 200 €/usuari/ària per any (aproximadament).

 • Inclou: centraleta automàtica 24 hores connectada als familiars, dispositiu rellotge de teleassistència mòbil, comunicació de veu i dades, posada en marxa i formació, suport tècnic, contractació de 12 mesos.
 • Actualment és un servei contractat mitjançant una licitació per 18 mesos prorrogables.

Elements clau en la gestió del canvi

Els aspectes més importants a tenir en compte en el procés de gestió del canvi són:

 • Col·laboració i disponibilitat de la família o cercle proper de les persones usuàries del rellotge per al funcionament òptim del servei.
 • El servei té un impacte important en els beneficis, però no implica una alteració en la manera de treballar de l’organització i, per tant, la gestió del canvi és mínima. Es tracta d’un canvi principalment instrumental.

Indicadors d'èxit

Els indicadors SMART que evidencien la consecució dels objectius previstos són:

 • Augment de les persones usuàries de teleassistència.
 • Evolució del número/freqüència de les alarmes.
 • Disminució del nombre d’intervencions familiars o agents externs necessàries per fer seguiment a la persona usuària.
 • Major grau d’adhesió al servei de teleassistència avançada.
 • Augment del temps d’estada al domicili de la persona gran.
 • Nivell d’implicació familiar. Relació entre el número d’intervencions d’agents externs respecte el número d’intervencions de familiars.

Barreres i fracassos

Cal considerar els aspectes que poden posar en perill l'èxit de la solució i com superar-los:

 • En una primera fase del projecte (inicis del 2021), es va realitzar una prova pilot amb un altre dispositiu que no va complir l’expectativa prevista, donat que el dispositiu no tenia cobertura suficient.
 • En cas que algun ajuntament necessiti un desenvolupament a mida de solucions tecnològiques, adaptació visual o disseny personalitzat, cal tenir en compte que el projecte no ho inclou. Únicament contempla la implantació i posada en marxa de la solució durant el temps establert, que és l’opció que va seguir l’Ajuntament d’Aitona.
 • El servei només inclou dues formacions a usuaris clau, per tant, no es formarà o capacitarà a usuaris finals fora d’aquestes dues formacions. En aquest cas, l'ajuntament haurà d’assumir la formació continuada.

Replicabilitat

El servei de rellotges de teleassistència avançada és replicable per qualsevol ajuntament que tingui persones grans al seu municipi. Inicialment es va realitzar una prova pilot amb 10 dispositius, passant després a 40 persones usuàries del servei. L’Ajuntament d’Aitona aposta per oferir un servei universal pels majors de 65 anys, actualment estan cercant els recursos per poder finançar la universalització del projecte.

Material de difusió

Et pot interessar…

Ús de les dades en la gestió d’una destinació turística

Gestió intel·ligent de les dades que ens permet conèixer millor el que passa en la destinació i, per tant, prendre decisions en base a certeses i no en intuïcions, tant des d’un punt de vista estratègic com operatiu.

Iniciativa innovadora

Automatització de les fitxes tècniques de vehicles

Millora de l’eficiència en el tractament de les dades i eliminació de tasques rutinàries que permet al personal municipal dedicar-se a activitats de valor afegit.

Iniciativa innovadora

Sistema de control d’aforament de les platges

Automatització del control d'aforament de les platges i accés a la informació en temps real des de qualsevol dispositiu.

Iniciativa innovadora