Consultes electorals en línia

Bona pràctica

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Alfons Amate i Hugo Barrós

Nivell de maduresa

Què mesurem?
1
2
3
4
5
Digital Obert Personalitzat i proactiu Avaluació i rendiment de comptes Intel·ligent
Facilitar a la ciutadania la consulta d’on pot votar i si ha estat designat membre d’una mesa electoral, de forma ràpida i senzilla, des de qualsevol dispositiu i a qualsevol hora.

Problema

Els processos electorals generen moltes consultes a l'OAC de persones que volen saber si han estat designades com a membres d'una mesa electoral o bé en quina mesa poden votar. Tot i que el sorteig dels membres de meses es realitza en un acte públic i els resultats es notifiquen a les persones interessades, l'OAC rep nombroses consultes per correu electrònic i telèfon sobre aquestes designacions. A més, les persones interessades poden renunciar, si són majors de 65 anys, i presentar al·legacions davant de la Junta Electoral, de manera que es reben també consultes sobre l'estat d'aquests tràmits.

Solució

La solució consisteix en una pàgina web accessible des de qualsevol dispositiu que permet a la ciutadania consultar si han estat designats com a membre d'una mesa electoral i en quina mesa poden votar, reduint d’aquesta manera la càrrega de treball de l’OAC. La pàgina també facilita informació relacionada amb el procés electoral, de manera que la ciutadania pugui aclarir els seus dubtes de forma autònoma.

Usuaris finals

Ciutadania

Tecnologia

 • Servidor web Apache amb connexió segura SSL
 • Bases de dades MySQL i MS SQL Server
 • Integració de dades mitjançant API
 • Llenguatge de programació PHP i Javascript
 • Framework CSS Bootstrap5

Estat

Implantat. La solució està en funcionament des d’abril de 2024 (Eleccions al Parlament de Catalunya 2024).

twitter icon LinkedIn icon

Descripció

La pàgina web de consulta de cens i mesa electoral permet a la ciutadania, d’una banda, consultar el cens electoral vigent, amb informació sobre el local de votació i la mesa on poden votar i, d’una altra, saber si ha estat designat o designada membre de mesa per al dia de les eleccions.

El funcionament detallat de la web és el següent:

 • La pàgina web demana el tipus de consulta que es vol fer i per quina cita electoral.
 • La persona usuària s'identifica informant el seu DNI-NIF o Targeta de Residència i la data de naixement.
 • En cas d'haver consultat si es forma part d'una mesa electoral:
  • El portal informa si la persona ha estat escollida o no al sorteig públic i aleatori, celebrat en sessió plenària o junta de govern local (delegada, en cas de substitucions), per ser membre de mesa electoral el dia dels comicis.
  • En cas d'haver estat designada, s’informa de les dades de la mesa electoral i el procediment per presentar al·legacions, així com la data de la reunió informativa convocada per l’Ajuntament.
  • S’inclou un enllaç a una pàgina d’informació detallada sobre el procés electoral i les funcions a realitzar durant la jornada.
 • En cas d'haver consultat el cens electoral:
  • El portal informa si la persona figura inscrita o no a les llistes del cens electoral vigent.
  • En cas d’estar inscrita, s’indica el local de votació i la mesa on pot exercir el dret a vot.
  • S’inclou un enllaç a una pàgina d’informació detallada sobre el procés electoral.

Les consultes realitzades s'emmagatzemen per explotar les dades en un quadre de comandament, que permet analitzar l’evolució de les consultes, tendència, distribució temporal i geogràfica, i prendre decisions basades en dades.

Aspectes jurídics

 • No hi ha publicació ni comunicació de dades personals. La web facilita dades a títol informatiu només a la persona que formula la consulta.
 • La normativa electoral no permet a les persones donar-se per notificades com a membre de mesa electoral en la consulta en línia. No obstant, poden conèixer amb temps les seves obligacions i possibilitat de presentar excuses.

Aspectes tecnològics

 • La solució ha estat desenvolupada pels serveis informàtics de l’Ajuntament.
 • L'arquitectura de la solució està basada en solucions open source.
 • Les dades dels membres de les meses electorals s’obtenen de l'aplicació de gestió electoral mitjançant una API.
 • La pàgina web és responsiva i es pot consultar des de qualsevol dispositiu, ja sigui ordinadors, tauletes i mòbils.
 • El quadre de comandament s’ha creat amb l’eina d'intel·ligència de negoci de codi obert EDA (Enterprise Data Analytics) i l’eina d’extracció, transformació i càrrega de dades (ETL) Apache HOP.

Aspectes organitzatius

 • Quan l’OAC rep consultes telefòniques o per correu electrònic sobre el cens i membres de mesa electoral, es dirigeix les persones usuàries a l'enllaç de la web.

Actors i col·laboradors

Els actors clau i col·laboradors, tant públics com privats, que han estat indispensables per aconseguir dur a terme el projecte són:

 • Servei de direcció i coordinació de processos electorals (Secretaria), que ha liderat el projecte.
 • Servei d'informàtica, que ha desenvolupat la web de consulta a mida així com els quadres de comandament.
 • Personal del servei d’Estadística i de l’OAC.

Beneficis i impactes

Per a l’Ajuntament

 • Reducció de la càrrega de treball. La pàgina web de consultes de cens i meses electorals redueix la necessitat d’atendre consultes a l’OAC, alliberant temps i recursos dels canals de suport a la ciutadania.
 • Millora de l'eficiència operativa. La persona interessada accedeix directament a la informació que necessita, de forma precisa i immediata, sense temps d'espera. Gràcies a l’automatització de les respostes a les consultes electorals, el personal municipal pot centrar-se en consultes més complexes i tasques de valor afegit.
 • Reducció de les consultes recurrents. La web municipal inclou una secció informativa sobre els processos electorals, ben estructurada i actualitzada, que dona accés a tota la informació relacionada amb els comicis.
 • Augment de la transparència. La disponibilitat d'informació electoral en línia promou la transparència i la participació ciutadana, donant als residents un accés més obert i fàcil a la informació rellevant per al procés electoral.
 • Més capacitat per prendre decisions. Els indicadors que es recullen en el quadre de comandament permeten planificar millor futurs processos electorals i realitzar campanyes informatives específiques segons perfils de població.

Per a la ciutadania

 • Accés ràpid a la informació electoral. La pàgina web permet a la ciutadania realitzar consultes electorals de forma immediata, identificant-se amb el DNI i la data de naixement.
 • Obtenció fàcil de la informació. La ciutadania pot gestionar les seves consultes electorals de manera autònoma i sense necessitat d'assistència presencial, estalviant temps i esforços en el procés.
 • Transparència i confiança en el procés electoral. La disponibilitat de la informació sobre el cens i la designació de membres de mesa electoral en línia augmenta la transparència del procés electoral i reforça la confiança de la ciutadania en la seva integritat i equitat.
 • Empoderament de la ciutadania. Proporcionar una eina digital que permet a les persones conèixer el seu estat electoral promou el seu empoderament i participació activa en la vida democràtica de la comunitat.
 • Millora de l'experiència d'usuari. La possibilitat de consultar el cens i la designació de membres de mesa des de qualsevol dispositiu facilita una experiència d'usuari còmoda i accessible per a tothom, independentment del seu nivell de competència tecnològica.
 • Reducció dels temps de tramitació. La ciutadania pot consultar en línia si és membre d’una mesa abans de rebre la notificació de la designació, pel que es disposa de més temps per presentar al·legacions d’excusa o renúncies davant la Junta Electoral.

Costos

Totes les eines utilitzades són gratuïtes.

Elements clau en la gestió del canvi

Els aspectes més importants a tenir en compte en el procés de gestió del canvi són:

 • L’ús d’una solució de codi obert permet accedir al model de dades i poder explotar-les, sense dependre de cap proveïdor. Van poder fer un desenvolupament a mida, instal·lat en els propis servidors.

Indicadors d'èxit

Els indicadors SMART que evidencien la consecució dels objectius previstos són:

 • Reducció de càrrega de treball d’atenció ciutadana i estalvi de costos de personal:
  • 3914 consultes registrades a la plataforma de consultes (juny 2024)
  • 326 hores d’atenció ciutadana estalviades i dedicades a altres funcions (considerant un temps d’atenció de 5 minuts si s’haguessin realitzat de forma presencial o telefònica)
  • 4.775,90€ de cost de personal estalviat
 • Augment de consultes en línia:
  • Eleccions al Parlament de Catalunya 2024: 12,53% (1915 consultes sobre un cens de 15.281)
  • Eleccions al Parlament Europeu 2024: 13,10% (2016 consultes sobre un cens de 15.394)
   • Increment de consultes: la ciutadania ja coneix l’eina de les anteriors eleccions.
   • Increment d’accessos a la secció d’eleccions del web municipal: la ciutadania està millor informada per en vers al procés electoral fomentant la cultura democràtica.
 • Increment del govern obert i la satisfacció ciutadana:
  • Eleccions al Parlament Europeu 2024, dades d’activitat a les xarxes socials:
   • Stories: 188 clics
   • Bit.ly (X i Telegram): 377 clics
   • Total des de xarxes: 565 clics
    La ciutadania manifesta a les xarxes socials la seva especial satisfacció amb la possibilitat de consultar si ha resultat escollit membre d’una mesa electoral de forma àgil i immediata.

Barreres i fracassos

Cal considerar els aspectes que poden posar en perill l'èxit de la solució i com superar-los:

 • Per garantir l'èxit de la solució, és necessari donar-la a conèixer a la ciutadania. Durant un procés electoral, es mostra un destacat a l'inici del web municipal i es fa difusió de la solució per les xarxes socials i pel butlletí.

Replicabilitat

La solució és fàcilment replicable en qualsevol Ajuntament. Hi ha diversos ajuntaments que disposen d’una pàgina web de consulta de cens i mesa electoral (Lleida, Cerdanyola, Terrassa, Esplugues, Sant Cugat, Manresa... ).

Altres solucions relacionades

Et pot interessar…

Assistent guiat per a la tramitació de llicències d’obres

Facilitar la presentació de sol·licituds de tot tipus de comunicacions i llicències d'obres, minimitzant els errors i escurçant terminis per guanyar en agilitat i eficiència.

Iniciativa innovadora

Sistema de control d’aforament de les platges

Automatització del control d'aforament de les platges i accés a la informació en temps real des de qualsevol dispositiu.

Iniciativa innovadora

Gestió centralitzada de les queixes i suggeriments ciutadanes

Donar una resposta més eficient a les queixes i suggeriments de la ciutadania i generar coneixement útil per a la presa de decisions a partir de la informació recollida.

Bona pràctica