Ús de la interoperabilitat en els processos selectius d’estabilització

Bona pràctica

Diputació de Tarragona

Nivell de maduresa

Què mesurem?
1
2
3
4
5
Digital Obert Personalitzat i proactiu Avaluació i rendiment de comptes Intel·ligent
Simplificació de la tramitació dels processos selectius d’estabilització de personal, eliminant l'ús del paper i garantint el dret de la ciutadania a no aportar documentació.

Problema

Malgrat que la llei garanteix el dret de la ciutadania a no aportar dades que ja estan en poder de l’Administració, en els processos selectius de personal sovint es demana als participants que presentin documents per acreditar dades que els ajuntaments poden consultar a través de la plataforma d’interoperabilitat Via Oberta, com ara les titulacions acadèmiques o la vida laboral. En el cas dels ajuntaments més petits, aquesta situació és deguda a la manca de temps i recursos per dur a terme una anàlisi prèvia del procediment, comprovar si les dades que es sol·liciten a la persona estan disponibles a Via Oberta i, si és així, sol·licitar-ne la consulta a l’Administració pertinent. A més a més, el procés de sol·licitud presenta complexitats jurídico-administratives que dificulta el procés per aquests ajuntaments.

Solució

La solució implantada per la Diputació de Tarragona consisteix en un servei de formació i suport per sol·licitar i realitzar les consultes de Via Oberta necessàries en la tramitació dels processos selectius d’estabilització de personal. El servei identifica les consultes d’interoperabilitat que s’han de sol·licitar, assegura que l’ens local compleixi tots els requisits previs i proporciona formació per emplenar de forma adequada els formularis de sol·licitud de les consultes. D’altra banda, s’ha creat un flux estandarditzat de tramitació del procediment que indica de forma clara com i quan s’han fer les consultes d’interoperabilitat.

Usuaris finals

Personal de l'administració pública

Tecnologia

Els ens participants en el projecte utilitzen la plataforma ACTIO.

Estat

Implantat. Servei disponible des de novembre de 2023.

twitter icon LinkedIn icon

Descripció

L’Àrea de Concertació i Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona ofereix a les entitats locals de la província de Tarragona un servei destinat a la digitalització dels procediments administratius.

Dins del marc d’aquest servei, s’ha dut a terme un projecte pilot amb la participació de 50 entitats locals per digitalitzar els seus processos selectius d’estabilització de personal. D’una banda, s’ha dissenyat i implantat un diagrama de flux estandarditzat que totes les entitats han de seguir per tramitar el procediment en la plataforma de gestió d’expedients ACTIO. D’altra banda, s’han creat els models de tots els documents associats al procediment, com ara les bases de la convocatòria, les sol·licituds, els informes o les resolucions. A l’executar els diferents tràmits del procediment, cada entitat pot modificar aquests models per adaptar-los a les particularitats del seu cas concret.

Un dels aspectes clau en la digitalització del procediment és la implantació de la interoperabilitat per a l’obtenció de dades i documents que ja estan en poder de les administracions.

 • En primer lloc, com a resultat del procés d’estandardització, s’ha simplificat i homogeneïtzat les dades i documents requerits als participants, tant per acreditar l’acompliment dels requisits com la veracitat dels seus mèrits. En utilitzar el mateix model de bases de la convocatòria, totes les entitats sol·liciten les mateixes dades i documents.
 • En segon lloc, s’han identificat quines d’aquestes dades i documents estan disponibles al servei Via Oberta i que no cal demanar als participants en el procés selectiu:
  • Consulta i verificació de dades d’identitat (DNI / NIE)
  • Titulacions
  • Dades de residencia legal
  • Consulta d’inexistència de delictes sexuals
  • Vida laboral
  • Consulta de permisos d’un conductor
  • Demandants d’ocupació
  • Títol de família nombrosa
  • Discapacitats – Dades Bàsiques
 • Abans d’implantar la digitalització del procediment, es comprova si l’ajuntament ha fet els passos previs per poder sol·licitar els serveis de Via Oberta: estar adherit al Conveni Marc d’Interoperabilitat (CMI) i designar un responsable d’interoperabilitat. En cas que no els hagi fet, s’assessora a l’ens per fer els tràmits a través d’EACAT.
 • Un cop compleix els requisits previs, es dona suport a l’ens per demanar la consulta dels serveis de Via Oberta a través d’EACAT. Aquest suport inclou els textos que s’han d’incloure en els formularis de sol·licitud, com ara la finalitat de la consulta o la base jurídica, que sovint es desconeixen o no resulten evidents.
 • Finalment, s’implanten les consultes a Via Oberta a la plataforma ACTIO. L’aplicació indica a la persona tramitadora el moment en què ha de fer les consultes. Les consultes es fan manualment a través d’EACAT i, un cop fetes, es descarreguen, també manualment, les evidències de cada una de les consultes a la plataforma.

Aspectes jurídics

 • Com que les consultes no formen part d’un procediment sancionador o d’inspecció ni són dades tributàries, és necessari recollir la no oposició a la consulta de les persones participants en el procés. Per complir aquest requeriment s’ha inclòs en el model de sol·licitud una casella en la qual l’usuari pot oposar-se a que es consultin les seves dades. En tal cas, haurà d’aportar els documents acreditatius pertinents.
 • Per tal que les sol·licituds de consultes de dades siguin acceptades per les Administracions que tenen aquestes dades, cal indicar en el formulari de sol·licitud els punts de la normativa específica del procediment que justifiquen la necessitat de l’accés. En el projecte, s’han facilitats als ens quina és la normativa i els punts que s’han d’informar en el formulari.
 • Donat que són dades que pertanyen a organismes que depenen de l’Administració General de l’Estat, cal adjuntar a la sol·licitud les bases i el formulari en castellà.
 • Els serveis de verificació i consulta de dades de Via Oberta ofereixen seguretat jurídica, organitzativa, tècnica i en l’ús del sistema.

Aspectes tecnològics

 • La plataforma ACTIO no està integrada amb Via Oberta, de manera que les consultes i descàrrega d’evidències s’ha de fer manualment a través d’EACAT. No obstant això, amb les dades introduïdes la plataforma crea un document d’Excel amb les dades identificatives de totes les persones sol·licitants d’un procés concret per fer les consultes per lots, en compte d’individualment.

Aspectes organitzatius

 • No hi ha canvis organitzatius. El propi personal de les àrees de Secretaria o de Recursos humans s’encarrega d’elaborar la normativa del procés selectiu i les sol·licituds dels serveis d’interoperabilitat.

Actors i col·laboradors

Els actors clau i col·laboradors, tant públics com privats, que han estat indispensables per aconseguir dur a terme el projecte són:

 • Diputació de Tarragona. Administració responsable de liderar el pilot del projecte.
 • Consorci AOC, que proporciona els serveis de Via Oberta
 • Àrea de l'entitat local responsable de la interoperabilitat o el personal tècnic, segons el tipus d’organisme.

Beneficis i impactes

Per a l’Ajuntament

 • Simplificació administrativa, gràcies a l’estandardització de la tramitació del procediment de processos selectius d’estabilització i de la documentació associada, així com dels formularis per sol·licitar les consultes als serveis de Via Oberta.
 • Millora de l’eficiència. D’una banda, es simplifica els processos de l’ajuntament mitjançant l’homogeneïtzació de la documentació requerida. D’altra banda, permet l’obtenció de les dades i documents en format electrònic, eliminant la necessitat de recopilar-los manualment. Finalment, s’eviten errors o mancances en la presentació de documents eliminant els tràmits de requeriments d’esmenes.
 • Estalvi de costos. La interoperabilitat redueix l’ús del paper, i també evita ineficiències i duplicacions en la gestió de la informació requerida en els procediments.
 • Garantia del compliment normatiu. Facilita als ens locals el compliment de la seva obligació de no demanar a la ciutadania documents d’altres administracions.

Per a la ciutadania

 • Garantia del dret de les persones a no aportar documents i dades que ja obrin en poder de les pròpies administracions.
 • Estalvi de temps. La interoperabilitat evita desplaçaments i suposa més rapidesa en la resolució dels tràmits.

Per a la societat

 • Beneficis mediambientals. Amb l'ús de la interoperabilitat no cal emetre en paper els certificats oficials ni cal fotocòpies d’aquests certificats, amb un gran estalvi econòmic i ambiental.

Costos

El servei de Via Oberta és gratuït, no hi ha costos.

Elements clau en la gestió del canvi

Els aspectes més importants a tenir en compte en el procés de gestió del canvi són:

 • Per poder vèncer la resistència al canvi que suposa la digitalització del procediment cal fer molta pedagogia. Alguns treballadors estaven molt acostumats a treballar amb documents en paper i, a més a més, veien les consultes com una feina addicional.
 • Per tal d’implantar les consultes d’interoperabilitat de forma efectiva cal formar les persones que tramiten el procediment perquè sàpiguen utilitzar la plataforma ACTIO i fer consultes de Via Oberta a través d’EACAT.

Indicadors d'èxit

Els indicadors SMART que evidencien la consecució dels objectius previstos són:

 • Augment del número de sol·licituds d’alta als serveis de Via Oberta acceptades.
 • Augment del volum de consultes realitzades a través de Via Oberta per a la finalitat de processos selectius.
 • Disminució d’incidències en la presentació de documents per part dels participants en el procés i disminució dels tràmits de requeriments d’esmenes.

Barreres i fracassos

Cal considerar els aspectes que poden posar en perill l'èxit de la solució i com superar-los:

 • La principal barrera del projecte resideix en la manca d’integració efectiva entre la plataforma ACTIO i Via Oberta. Les consultes i la descàrrega de les evidències s’han de realitzar manualment, generant una càrrega de feina addicional pel personal d’Atenció Ciutadana. Aquesta situació pot provocar una certa desmotivació i fer que es continuï demanant la documentació amb paper. Per superar aquesta barrera és necessari fer pedagogia de gestió del canvi.

Replicabilitat

La transferència d'aquesta pràctica és totalment factible a altres entitats locals, ja que el procediment de selecció de personal és comú i es pot implantar en qualsevol plataforma de gestió d’expedients. La modelització del procediment i les plantilles de documents es poden descarregar en la extranet eSAM de la Diputació de Tarragona (cal registrar-se prèviament).

Més informació

Per a més informació, podeu contactar amb l'Àrea de Concertació i Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. Dolors Roo, Cap de secció d’e-administració/ACTIO.

Et pot interessar…

Pla d’Actuació Municipal interactiu

Instrument estratègic que permet planificar i fer el seguiment de les actuacions de govern i publicar la informació de forma entenedora, facilitant el rendiment de comptes a la ciutadania.

Iniciativa innovadora

Ajuts de beques menjador a un clic

Màxima simplicitat en la sol·licitud, la gestió i la tramitació dels ajuts de menjador escolar, tant per a les famílies beneficiàries com per al personal tècnic municipal.

Iniciativa innovadora

Cancel·lació de cites prèvies amb recordatoris interactius via WhatsApp

Simplificació del procés de cancel·lació de la cita prèvia mitjançant un recordatori interactiu enviat per WhatsApp, des del qual la persona pot anul·lar la cita amb només un clic.

Iniciativa innovadora